Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อบัญญัติอื่นๆ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แบบฟอร์มสำนักปลัด
 แบบฟอร์มกองคลัง
 แบบฟอร์มกองช่าง
 แบบฟอร์มกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
การป้องกัน โรคโควิด19
 
     
     
 
 
[ 11-11-2563] ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
[ 09-09-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ เรื่อง แจ้งเลื่อนวัน เวลา สอบพนักงานจ้างตามภา ...   เอกสารแนบ 
[ 07-09-2563] ประกาสองคืการบริหารส่วนตำบลหนองฮะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ ...   เอกสารแนบ 
[ 25-08-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น ...   เอกสารแนบ 
[ 21-08-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ...   เอกสารแนบ 
 
[ 13-07-2563] ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)   ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
[ 29-11-2562] ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญประจำปี   สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยสามัญประจำปี 2560 
[ 01-10-2562] ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2560 ขัอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561 ขัอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ขัอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
   
[ 13-03-2562] ทดสอบ  
 
[ 13-03-2562] ทดสอบ  
 
   
  [ 23-11-2563 ]ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  [ 23-11-2563 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
  [ 23-11-2563 ]แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  [ 23-11-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [ 23-11-2563 ]การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
 
   
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับปี พ.ศ.
ลานกีฬาและสนามกีฬา ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการกีฬาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
 
 
   
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.216.79.60    
 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคกระบือ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคกระบือ "หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ"
ราชพิธี พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ราชพิธี พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ
กีฬาสร้างความสมัคคีตำบลหนองฮะ ประจำปี 2563
กีฬาสร้างความสมัคคีตำบลหนองฮะ ประจำปี 2563
 
โครงการพํฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
โครงการพํฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โครงการ อบต.หนองฮะสัญจรและโครงการคนดีศรีหนองฮะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับโครงอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ อบต.หนองฮะสัญจรและโครงการคนดีศรีหนองฮะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับโครงอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
 
วัดชุมพลบุรี บ้านดู่โศก-โคกสะอาด ต.หนองฮะ
วัดชุมพลบุรี บ้านดู่โศก-โคกสะอาด ต.หนองฮะ
 
บ้านดู่โศกโคกสะอาด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ต.หนองฮะ
บ้านดู่โศกโคกสะอาด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ต.หนองฮะ
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาด
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-9744

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.