Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อบัญญัติอื่นๆ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แบบฟอร์มสำนักปลัด
 แบบฟอร์มกองคลัง
 แบบฟอร์มกองช่าง
 แบบฟอร์มกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
การป้องกัน โรคโควิด19
 
     
     
 
 
[ 14-01-2564] ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 
[ 14-01-2564] ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ประจำจังหวัดสุรินทร์   ประกาศ 
[ 14-01-2564] ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายตำบลหนองฮะ   ประกาศราคารายตำบล 
[ 14-01-2564] แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564   ประกาศ 1-2000 2000-3124 
[ 08-01-2564] ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผ ...   เอกสารแนบ 
 
[ 01-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ   เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคล 
[ 01-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ   เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
[ 01-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ   เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา หรือมาทำงานสาย หรือการขาดราชการ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบ 
[ 01-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
[ 01-12-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ   เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
   
[ 13-03-2562] ทดสอบ  
 
[ 13-03-2562] ทดสอบ  
 
   
  [ 15-01-2564 ]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  [ 15-01-2564 ]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
  [ 15-01-2564 ]แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  [ 15-01-2564 ]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 
  [ 14-01-2564 ]แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
 
 
   
 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับปี พ.ศ.
ลานกีฬาและสนามกีฬา ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการกีฬาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
 
 
   
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
  184.72.102.217    
 
 
กีฬาสร้างความสมัคคีตำบลหนองฮะ ประจำปี 2564
กีฬาสร้างความสมัคคีตำบลหนองฮะ ประจำปี 2564
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ุปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ุปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคกระบือ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคกระบือ "หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ"
 
ราชพิธี พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ราชพิธี พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ
กีฬาสร้างความสมัคคีตำบลหนองฮะ ประจำปี 2563
กีฬาสร้างความสมัคคีตำบลหนองฮะ ประจำปี 2563
โครงการพํฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
โครงการพํฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
 
วัดชุมพลบุรี บ้านดู่โศก-โคกสะอาด ต.หนองฮะ
วัดชุมพลบุรี บ้านดู่โศก-โคกสะอาด ต.หนองฮะ
 
บ้านดู่โศกโคกสะอาด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ต.หนองฮะ
บ้านดู่โศกโคกสะอาด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ต.หนองฮะ
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาด
 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-9744

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.