Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อบัญญัติอื่นๆ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แบบฟอร์มสำนักปลัด
 แบบฟอร์มกองคลัง
 แบบฟอร์มกองช่าง
 แบบฟอร์มกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แบบฟอร์มต่างๆสำนักปลัด อบต.
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ข้อมูลด้านกายภาพ

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน

อาณาเขตตำบลหนองฮะเป็นหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 43.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,094 ไร่(แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

ทิศเหนือ จรดกิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ จรดตำบลหนองไผ่ล้อมและตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก จรดตำบลศรีสุข ตำบลสะโนและตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก จรดตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศเป็นลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น โดยมีความสูงตั้งแต่ด้านทิศใต้ของตำบลและลาดเอียงลงสู่ที่ต่ำ

ทางเหนือของตำบล สู่ลำห้วยจริง จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง ส่วนพื้นที่มีความสูงกว่ามักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูการทำนา เพราะการเก็บกักน้ำไม่ดีพอ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน เนื่องจากได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็น และความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นและลมฝนเข้ามา แบ่งสภาพอากาศออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคมโดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนต่อปีเฉลี่ยประมาณ 1,242.15 มิลลิลิตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 17 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคมโดยอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน

ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ลักษณะของแหล่งน้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø ลำน้ำ,ลำห้วย 3 สาย ได้แก่ ห้วยหว้า,ห้วยจริง,คลองเขียวโพธิ์

Ø บึง,หนอง 5 แห่ง ได้แก่ หนองฮะ,หนองคู,หนองแวง,หนองเอือด,หนองไฮ

2.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

Ø ฝาย 9 แห่ง

Ø บ่อบาดาล 16 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ยังมีป่าไม้กระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ ต้นไม้ที่มีอยู่โดยทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ต้นเต็ง รัง ยาง ประดู่ พะยูง ตาด แดง กะบาก และอื่น ๆ รวมทั้ง ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ จากการที่ป่าไม้ถูกทำลายมาก จึงมีการปลูกป่าทดแทน หรือปลูกไม้โตเร็วเพื่อการใช้สอย เช่น ต้นกระถินณรงค์ ต้นยางพารา ต้นตะโก และต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น

 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-9744

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.